Instructor Info

Qi, Ying Yang, Needling Techniques and San Ji

Ivo F. Waerlop, DC, DABCN, CCSP, CCRP

Russ Fasolino, DC, LAC